parallax background

Deniz Mina Küpana

Avukat

Sağlık Turizmi

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla yükselen bir trend olan sağlık turizmi gerek alternatif turizm gerekse de sağlık sektörü açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse sağlık turizmi; kişinin sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye tedavi amaçla gitmesidir.

 

Sağlık turizmi son birkaç yılda özellikle Türkiye’de giderek büyüyen ve gelişen bir alan olarak kendini göstermekte olup bunun altında pek çok sebep yatmaktadır. Birkaç ana başlık altında özetlemek gerekirse Türkiye yabancılar tarafından şu sebeplerle sağlık alanında tercih edilmektedir;

 1. Sağlık hizmetlerinin ekseriyetle yurtdışında daha pahalı olması

 2. Kişinin kendi ülkesinde yüksek teknolojili ve profesyonel sağlık hizmeti alamaması

 3. Tedavi ile birlikte tatil yapma arzusu

Yabancı turistlerin ülkemizi sağlık turizmi alanında tercih etmesinin başlıca sebepleri olarak sayılabilir.

 

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin konuyla ilgili araştırmaları incelendiğinde; ülkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda sağlık kuruluşunun olduğu görülmektedir. Bunların içinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kamu, üniversite ve özel hastanelerde dünyadaki en yüksek teknolojilerle hizmet verilmekte ve bunun sonucunda da ülkemiz sağlık turizmi açısından bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Yapılan araştırmalara göz atıldığında; Türkiye’nin özellikle Kuzey Avrupalı ve İskandinav turistler tarafından termal turizmde tercih edildiği, plastik cerrahi ve saç ekimi gibi giderek talebin arttığı alanlarda da ülkemizin çok tercih edildiği görülmektedir.

 

Hal böyle olunca; uluslararası sağlık turizmi kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde asgari bir hizmet sunum standardını oluşturma gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda kanun koyucu 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete ’de “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliği” yayınlamış ve giderek talebin artmakta olduğu bu alanda uyulması gereken şartları ve uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımları belirlemiştir.

Yönetmelikte önem taşıyan noktaları incelemek gerekirse;

 

 1. Bu Yönetmelik, 31.5.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili mütekabiliyet anlaşmaları kapsamına girmeyen, ancak; yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişileri kapsamaktadır.

 2. ​Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulacaktır.

 3. ​Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde bu Yönetmelikteki kriterlere uygun olarak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sunulabilir.

 4. ​Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, kendisine doğrudan başvuran uluslararası sağlık turistini kabul edebilir. Ancak aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılması zorunludur. İmzalanan protokolün bir örneği Müdürlük aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

 5. ​Uluslararası sağlık turistinin yatışından taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak da uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile sözleşme yapabileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla da sözleşme yapabilir.

 6. ​Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti verilen kişilerin Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur.

 7. ​Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.

 8. ​Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışıldığı üzere sağlık turizmi günbegün büyüyen bir alan olup Türkiye için önemli bir pazar haline gelmiştir. Bu alandaki gelişmeler doğrultusunda kanun koyucu sağlık turizminde belli bir standart yakalamak adına bu konuyu bir Yönetmelikle düzenlemiş olup bundan sonrasında sağlık tesislerine belirli bir sorumluluk yüklemiştir. Yapılan bu düzenlemenin verilecek hizmette belli bir kaliteyi sağlayacağı ve bu sayede Türkiye’nin sağlık turizmi alanında daha da ilerlemesi umut edilmektedir

 

Her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.