parallax background

Deniz Mina Küpana

Avukat

Turquality

Küreselleşmenin etkisini her alanda gösterdiği ve uluslararası piyasalarla entegrasyonun ayrılmaz bir parçası olan rekabetin, ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynadığı günümüz dünyasında, yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. İşte burada, Türkiye’nin bu yeni düzen içinde rekabet edebilmesi için bir farklılığa ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede 24.05.2006 tarihinde 26177 sayılı Resmi Gazetede “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2006/4) ile Turquality Projesi yürürlüğe girmiş ve önemli bir adım atılmıştır. Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olup uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Bu program sayesinde markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalar, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilecekleri gibi söz konusu markalar aracılığıyla olumlu bir Türk malı imajı da oluşturulacaktır.

 

2011/5 sayılı tebliğe İlişkin uygulama usul ve esaslarının 2.maddesinde kimlerin Turquality programına başvurabileceği düzenlenmişti. Buna göre;

 

 • İhracatçı Birlikleri (Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan ihracatçı birlikleri)

 • Üretici Dernekleri (Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekler)

 • Üretici Birlikleri (Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikler)

 • Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler,

 • Zincir Restoranlar (Yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir o Türk kültür unsurlarını barındıran, mönüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekânlar) ( Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç )

Turquality Destek Programı’na başvuru yapabilirler.

 

Program desteğinden faydalanmak için üretici firma olunmasına gerek yoktur. Örneğin bir hazır giyim firması ürünlerini kendi atölyesinde değil fason olarak dışarıdaki atölyelere de yaptırabilir. Turquality ’ye diğer başvuru koşullarını taşıyorsa üretici olmaması engel teşkil etmemektedir. Firmanın, ürün ihracatını kendi markasıyla gerçekleştiriyor olması yeterlidir.

 

2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 19.maddesine göre; Turquality projesine müracaat eden marka için öncelikle, işletmenin söz konusu marka ile ihracat yapıyor olması ve Türk markası olarak, Türkiye’yi dünyada temsil ediyor olması, Türkiye’de ve ibraz edeceği iş planında belirteceği hedef pazarların en az birinde marka tescilinin yapılmış olması, gerekmektedir.

 

Başvuru sürecini kısaca özetlemek gerekirse;

 

 • Firma öncelikle “Turquality Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti’ni” doldurmalıdır.

 • Söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar doğrultusunda alacağı puanı hesaplamalıdır (geçerli puan 85tir)

 • Bu kapsamında kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir.

 • Firmanın uygun bulunması halinde Turquality Aday Değerlendirme Çalışması için, firmaların ciroları ile orantılandırılmış olan bedel İTKİB’e (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği) ödenir.

 • Firmanın uygun bulunması halinde Turquality Aday Değerlendirme Çalışması için, firmaların ciroları ile orantılandırılmış olan bedel İTKİB’e (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği) ödenir.

 • Turquality desteğine başvuran firma, Deloitte Danışmanlık ve Turquality Sekretaryasının ortaklaşa yürüttüğü 1-3 günlük Firma Ön İnceleme çalışmasından geçeceklerdir.

 • Firmalar incelemeye tabi olacak alanların tümünde kurumsal işleyiş içinde olmalıdırlar. Firmalar, süreçlerini kurumsal bir şekilde yönetmeli, belli dönemlerde performans değerlendirmeleri yapmaları ve buna göre stratejik yol haritalarını tespit etmeleri gerekmektedir.

 

Turquality Programı, programa başvuru için aranan şartlar yukarıda kısaca sayılmış olup konuyla ilgili genel bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. Söz konusu destek programı birçok markanın büyümesinde ve özellikle yurtdışı pazarında adını duyurması açısından çok önemli olup Türk markalarının bu destek vasıtasıyla giderek büyümesi ve globalleşmesi umut edilmektedir.